ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက
shared 2 years ago by knight
02/03/12  - views: 1638  -  docs.google.com  -  Dhamma
shared 2 years ago by knight
26/02/12  - views: 2016  -  naytthit.net  -  Dhamma
shared 2 years ago by knight
28/01/12  - views: 1020  -  naytthit.net  -  Dhamma
အရွင္ဆႏၵာဓိက
shared 2 years ago by knight
28/01/12  - views: 1152  -  naytthit.net  -  Dhamma
ဦးေရႊေအာင္
shared 2 years ago by knight
28/01/12  - views: 981  -  naytthit.net  -  Dhamma
shared 2 years ago by knight
28/01/12  - views: 1530  -  naytthit.net  -  Dhamma
shared 2 years ago by knight
27/01/12  - views: 987  -  naytthit.net  -  Dhamma